specjalisci

Zespół naszych Specjalistów Prenatalnych wykonujących badania prenatalne w naszym Centrum Badań Prenatalnych

dr rafal kocylowskidr n. med. RAFAŁ KOCYŁOWSKI

Akademię Medyczną im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ukończył w 1998 roku z wyróżnieniem. Od 1999 roku pracuje w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym oraz na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na stanowisku naukowo-dydaktycznym.

Doktorat obronił w 2005 roku pod kierunkiem profesora G.H. Bręborowicza. Jego praca dotyczyła oceny wpływu powszechnie stosowanych leków tokolitycznych na funkcję układu krążenia kobiety ciężarnej w badaniu EKG metodą Holtera. Specjalizację z ginekologii i położnictwa uzyskał w 2007 roku w nowym jednostopniowym systemie kształcenia podyplomowego w Katedrze i Klinice Perinatologii i Ginekologii UM.

Jego główny nurt zainteresowań zawodowych i naukowych koncentruje się wokół położnictwa i diagnostyki prenatalnej. W 2004 roku podczas pobytu w Niemczech na stypendium w Kilonii zainicjował projekt naukowy zakończony w 2008 roku obroną doktoratu w Christian-Albrechts Universitaet pod kierunkiem profesora C.S. von Kaisenberga. Badania dotyczyły nowych parametrów biochemicznych w ocenie niedotlenienia okołoporodowego.

Aktualnie jako stypendysta (Research Fellow) w King’s College Hospital w Londynie doskonali swoje umiejętności w zakresie najnowszych metod diagnostyki prenatalnej oraz terapii wewnątrzmacicznej płodu pod kierunkiem profesora Kyprosa H. Nicolaidesa, twórcy nowoczesnej medycyny płodowej i założyciela Fetal Medicine Foundation (FMF), kształcącej wybranych specjalistów z całego świata.

Czerpiąc z najlepszych wzorców opieki medycznej stosowanych także w innych krajach, stale optymalizuje swoje działania położniczo-ginekologiczne. Wartościowe kontakty zagraniczne pozwalają na oferowanie potrzebującym pacjentkom także leczenia niedostępnego jeszcze w krajowych ośrodkach klinicznych (np. laseroterapia w ciąży bliźniaczej z przetoczeniem krwi czy procedura FETO w przepuklinie przeponowej u płodu) oraz minimalizującego konieczność hospitalizacji (np. pessary w zagrażającym porodzie przedwczesnym).

 

 

dr szuberdr n. med. MICHAŁ SZUBER

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego, Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, który ukończył z wyróżnieniem w 1999 roku. Szkolenie specjalizacyjne odbył w Klinice Perinatologii i Ginekologii, GPSK UM w Poznaniu przy ulicy Polnej. Tytuł specjalisty w położnictwie i ginekologii uzyskał w kwietniu 2008 roku zdając Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z oceną bardzo dobrą.

W 2009 roku uzyskał certyfikat badań prenatalnych Fetal Medicine Foundation, który co roku poddaje audytowi. W latach 2010 – 2011 swoje umiejętności wykonywania badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii potwierdził uzyskując stosowne certyfikaty Sekcji Ultrasonografii PTG.

W maju 2011 roku obronił pracę doktorską pod tytułem: „Ocena ekspresji oraz sygnalizacji EG-VEGF i receptorów PKR1 w myometrium oraz łożysku kobiet z ciąż prawidłowych i ciąż powikłanych stanem przedrzucawkowym” będącą kontynuacją własnych badań, które prowadził podczas stypendium w The Queen’s Medical Research Institute w Edynburgu w latach 2005 – 2006.

W 2011 roku mając na uwadze swój rozwój zawodowy rozpoczął specjalizację z endokrynologii. Kontynuował podnoszenie kwalifikacji zawodowych, czego dowodem jest uzyskanie w 2013 roku certyfikatów Sekcji Ultrasonografii PTG w zakresie badań prenatalnych, oceny serca płodu i badań dopplerowskich. W kwietniu 2016 roku zdał Państwowy Egzamin Specjalizacyjny i uzyskał tytuł endokrynologa.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego.